ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

І. ОБЩИ ПРАВИЛА.

 1. Настоящите Правила се отнасят за платения паркинг към супермаркет „ДАР“ на адрес гр.София, ул.“Луи Айер“ № 36, представляващ частна собственост на „НИКОН-НК“ЕООД, ЕИК 121127450, приети са и са утвърдени от управителя на „НИКОН-НК“ЕООД на 02.12.2019г. и са публикувани на сайта www.magazinidar.com.
 2. Тези Правила се допълват от приложимото законодателство в Р България, включително Закон за пътищата, Закон за движението по пътищата и Наредба №18/2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
 3. Правилата се прилагат по отношение на всички посетители на паркинга, които са влезли с превозно средство в него.
 4. „НИКОН-НК“ЕООД има право да измени Правилата по всяко време, като всяко изменение обвързва Посетителите от момента на публикуването му на сайта www.magazinidar.com.

ІІ. ДОСТЪП ДО ПАРКИНГА.

 1. Посетителите (наричани по-долу и „Ползватели“/те) получават достъп до паркинга като получат билет от машината за билети на входа му. С влизането в паркинга Посетителите се считат за уведомени за настоящите правила и се приема, че са се задължили да ги спазват.
 2. Издаването на билет от машината не гарантира наличието на свободно паркомясто. Всеки билет дава право на достъп, паркиране и напускане на паркинга само с едно превозно средство.
 3. Достъп до паркинга и възможност за заплащане на цената за ползването му се предоставя само в рамките на следното работно време: от 07,30 ч до 22,00 ч от понеделник до неделя.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКИНГА. НАЕМНА ЦЕНА.

 1. С получаването на талон (билет) от машината за билети или с влизането в паркинга, посетителите сключват с „НИКОН-НК“ЕООД договор за наем на паркомясто за МПС при условията на настоящите Правила.

  Важно! В предмета на договора за наем не се включва охрана на МПС.

 2. Наемната цена за паркомясто се определя съгласно следната Тарифа: Ползвателите имат право на 1 час престой без заплащане на наемна цена за един календарен ден и тези часове ще се отчитат независимо от броя на влизанията на МПС на всеки Ползвател в паркинга.
 3. Напускането на паркинга от МПС е възможно само срещу валидно върнат талон за паркиране в изходното устройство и заплатена преди това такса за паркинг на касите на супермаркет „ДАР“ в гр.София, ул.“Луи Айер“ № 36, след изтичане на времето за безплатен престой. Излизането от паркинга следва да бъде извършено в рамките на 15 минути след заплащане на наемната цена/такса, в противен случай ще се дължи такса за допълнителен час паркиране.
 4. След изтичане на максималното време за престой или при престой извън работното време на паркинга, дружеството, управляващо паркинга, има право да отстрани принудително МПС като до отстраняването на МПС се начислява съответстващата наемна цена.
 5. При загубване или унищожаване на билет за достъп Ползвателят дължи на Дружеството заплащането на глоба в размер на 25 лв.

ІV. ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ И ПАРКИРАНЕ.

 1. МПС могат да се паркират само в рамките на маркираните паркоместа, но не и на места, които са резервирани чрез табели, знаци, места за инвалиди, места за зареждане на супермаркета и др. подобни. При неспазване на това правило дружеството, управляващо паркинга, има право да възложи извозването на МПС за сметка на Ползвателя.
 2. Всеки шофьор е длъжен да паркира правилно МПС, че да не възпрепятства заемането на паркоместа в непосредствена близост.
 3. Посетителите следва да спазват пътните знаци и другите правила за ползване на паркинга, както и указанията на служителите, управляващи паркинга. В случай на опасност дружеството, стопанисващо паркинга, има право да отстрани МПС от него.
 4. На територията на паркинга е позволено движение само със скоростта на пешеходец.
 5. Посетителите на паркинга се задължават:
 6. Паркингът е неохраняем и дружеството, стопанисващо паркинга, не носи отговорност за охраната на превозните средства на Посетителите. „НИКОН-НК“ЕООД не носи отговорност в случай на претърпяна вреда или кражба на превозното средство или в случай на кражба на вещи от превозното средство. Охраната на всяко превозно средство е отговорност на Посетителя.

V. ОТГОВОРНОСТИ.

 1. Дружеството, което стопанисва паркинга, носи отговорност само за щети, причинени умишлено или поради груба небрежност от негови служители или упълномощени от него лица. Посетителите са длъжни да обявяват такива щети във всички случаи преди напускане на паркинга. Дружеството не носи отговорност за щети, за които са отговорни други посетители или трети лица.
 2. Посетителите отговарят за всички щети, причинени от тях на дружеството, стопанисващо паркинга, на други посетители или трети лица. Посетителите са длъжни да съобщават доброволно за причинените щети, но във всички случаи преди напускането на паркинга.

VІ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

 1. Паркингът е под видеонаблюдение. Видеонаблюдението се извършва въз основа на законния интерес на „НИКОН-НК“ЕООД (дружеството, стопанисващо паркинга), който е администратор на лични данни, за обезпечаване на сигурността на паркинга, безопасността на служители, клиенти и посетители и охрана на имущество. Дружеството не използва събраните чрез видеозаписи лични данни за цели, различни от посочените, освен в случаите при които се изискват за предоставяне от компетентни органи за изпълнение на техни правомощия. Видеозаписите се съхраняват за период от 3 (три) дни.